Skip to main content
Home  › ... GMR

GMR

GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR overlegt en adviseert over onderwerpen die alle drie de scholen van CNS Gouda aangaan. Vast aanspreekpunt voor de GMR is de directeur-bestuurder, maar ook is er twee keer per jaar overleg met een delegatie van het algemeen bestuur. In de GMR zijn de medezeggenschapsraden (MR) vertegenwoordigd van de Livingstoneschool, Prinses Julianaschool en de Johannes Calvijnschool. De GMR bestaat uit zes personen: een ouder en een personeelslid van iedere school. 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit zowel leerkrachten als ouders. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht op uiteenlopende onderwerpen die van toepassing zijn op meerdere scholen binnen de vereniging. Bijvoorbeeld de begroting, formatie en beleidsmatige zaken.

Motivaties om in de MR én GMR te zitten:

"Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de christelijke identiteit van het onderwijs op de verschillende CNS scholen."

"Het is boeiend om mee te denken met de onderwijsontwikkelingen en het beleid binnen CNS."

"Ik hoop hierdoor mee te bouwen aan een sterke gemeenschap van ouders en onderwijzers waarbinnen kinderen tot bloei komen."

Verslagen

Samenvattend verslag vergadering GMR 4 oktober 2022

In een nieuwe samenstelling is de GMR dit schooljaar van start gegaan. Met drie nieuwe leden en Marco als nieuwe bestuurder hebben we de tijd genomen om kennis te maken en verwachtingen uit te spreken. We hebben stil gestaan bij de start van het schooljaar op de drie scholen, de start van een nieuwe directeur op de Johannes Calvijnschool en de eerste indrukken die Marco als nieuwe bestuurder heeft opgedaan. Er is door de GMR aandacht gevraagd voor de hoge energiekosten. Dit leeft onder de kinderen, treft gezinnen en kan ook werknemers van CNS raken. Het heeft de aandacht van het algemeen bestuur. Deze vergadering had naast bovenstaande punten een praktische insteek: de taakverdeling, jaarplanning en vergaderdata passeerden de revue.

Samenvattend verslag vergadering GMR 7 juni 2021

Er is gesproken over de verschillende scholen en het verloop rondom Corona en de geldende maatregelen. De groepen 8 van de Livingstoneschool en de Prinses Julianaschool gaan binnenkort op kamp.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden) wordt steeds meer concreet. Vanuit de opgestelde menukaart maken de verschillende scholen binnen CNS keuzes m.b.t. de invulling en besteding van het geld. Investeringen in goederen is lastig, aangezien we dan op langer termijn met afschrijving te maken hebben.

De voortgang van de bouwplannen van de Johannes Calvijnschool is aan de orde geweest. Eveneens is er gesproken over de uitbreiding in de Prinses Julianaschool. De school zal een deel van de ruimte op de tweede verdieping gaan betrekken.

Samenvattend verslag vergadering GMR 26 april 2021

In de GMR-vergadering van woensdag 26 april 2021 zijn het bestuursverslag 2020 en het accountantsverslag 2020 gepasseerd.

We hebben met elkaar gesproken over de opbrengsten van de drie CNS-scholen, naar aanleiding van de CITO M toetsen (betreffende de periode februari 2021).

We zijn geïnformeerd over de voortgang van de bouwplannen van de Johannes Calvijnschool.

Ook hebben we gesproken over het (NPO) Nationaal Programma Onderwijs dat zich richt op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na Corona. Hiervoor komt landelijk in totaal EUR 8,5 miljard beschikbaar.

Daarnaast is de Cafetariaregeling voor het personeel besproken. Met deze regeling worden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de fiscale mogelijkheden die de regeling te bieden heeft. Het voordeel voor de werknemer bestaat uit de loonheffing die niet berekend wordt over het brutobedrag dat ingezet wordt voor een netto vergoeding.