Skip to main content
GMR GMR

GMR

Home  › ... GMR

GMR

GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR overlegt en adviseert over onderwerpen die alle drie de scholen van CNS Gouda aangaan. Vast aanspreekpunt voor de GMR is de directeur-bestuurder, maar ook is er twee keer per jaar overleg met een delegatie van het algemeen bestuur. In de GMR zijn de medezeggenschapsraden (MR) vertegenwoordigd van de Livingstoneschool, Prinses Julianaschool en de Johannes Calvijnschool. De GMR bestaat uit zes personen: een ouder en een personeelslid van iedere school. 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit zowel leerkrachten als ouders. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht op uiteenlopende onderwerpen die van toepassing zijn op meerdere scholen binnen de vereniging. Bijvoorbeeld de begroting, formatie en beleidsmatige zaken.

Klik hier voor het jaarverslag van schooljaar 2022-2023 van de GMR.

Motivaties om in de MR én GMR te zitten:

"Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de christelijke identiteit van het onderwijs op de verschillende CNS scholen."

"Het is boeiend om mee te denken met de onderwijsontwikkelingen en het beleid binnen CNS."

"Ik hoop hierdoor mee te bouwen aan een sterke gemeenschap van ouders en onderwijzers waarbinnen kinderen tot bloei komen."

Verslagen

Samenvattend verslag vergadering GMR 3 april 2024

Diverse ontwikkelingen waaronder de nieuwbouw van de Livingstoneschool vraagt om het doordenken van scenario’s rondom BSO, IKC en peuteropvang. De GMR heeft hierover gesproken en diverse aandachtpunten meegegeven aan de directeur bestuurder.
De toekomstscenario’s voor CNS hebben deze vergadering ook een vervolg gekregen. De GRM stemt in met de keuze van één van de scenario’s en heeft daarbij adviezen rondom communicatie en financiën meegegeven.
De GMR stemt in met het bestuursformatieplan. De GMR beandrukt blij te zijn dat er komend jaar niet overgegaan zal worden tot reductie van het personeelsbestand. Tenslotte heeft de GMR afscheid genomen van één van de leden die vanwege een andere baan CNS zal verlaten. Er is gesproken over de samenstelling van de GMR in het volgende cursusjaar: alle ouders en twee personeelsleden blijven aan. De Julianaschool zal een nieuw personeelslid voor de GMR aanleveren.

Samenvattend verslag vergadering GMR 8 februari 2024

In opdracht van CNS is Verus in het najaar van ’23 een onderzoek gestart naar de huidige Governance en toekomstbestendigheid van CNS. Bij de start van het onderzoek heeft er onder leiding van Verus een gezamenlijk gesprek plaatsgevonden met de verschillende geledingen binnen CNS. Vervolgens heeft iedere geleding afzonderlijk een gesprek gevoerd met Verus. De input uit deze gesprekken en een brancheonderzoek, eveneens door Verus, heeft geresulteerd in een viertal toekomstscenario’s voor CNS. Tijdens de vergadering van 8 februari hebben we deze scenario’s besproken en heeft de GMR adviezen uitgesproken.
Andere agendapunten die aan de orde zijn gekomen: het bestuursformatieplan en de opgestelde vrijwilligersovereenkomst. Voor beide stukken geldt dat de GMR aandachtspunten heeft meegegeven om nader uit te werken. Tenslotte heeft de GMR ingestemd met het vakantierooster 24-25. Dit rooster is in afstemming met het po en vo opgesteld.

Samenvattend verslag vergadering GMR 22 november 2023

Tijdens de tweede GMR vergadering van dit schooljaar hebben we veel documenten besproken. In vervolg op de vorige vergadering heeft de GMR ingestemd met de DPIA's in het kader van privacybeveiliging van alle door onze oraganisatie gebruikte software. De GMR heeft een toelichting ontvangen op de begroting, er zijn enkele verhelderingsvragen en aandachtspunten meegegeven waarna de GMR heeft ingestemd met de begroting. Ten aanzien van de meerjarenplanning heeft de GMR een positief advies gegeven. Ook heeft de GMR akkoord gegeven op het bestuursreglement en managementstatuut

Samenvattend verslag vergadering GMR 18 september 2023

De eerste GMR vergadering van dit schooljaar heeft in de eerste plaats in het teken gestaan van kennismaking met elkaar en in aansluiting daarop zijn de taken (her)verdeeld. Er is teruggeblikt op de basistraining (G)MR die door enkele leden vanuit de drie medezeggenschapsraden en de GMR is gevolgd. Vervolgens hebben Ad Spelt en Tonny v.d. Plas ons meegenomen in het proces rondom beveiliging, privacy en beveiligingsvraagstukken binnen CNS. 

We sloten af met een vooruitblik naar de bijeenkomst met de GMR, algemeen bestuur en directeuren waarin we in gesprek zullen gaan over de gouvernance van CNS.

Samenvattend verslag vergadering GMR 4 oktober 2022

In een nieuwe samenstelling is de GMR dit schooljaar van start gegaan. Met drie nieuwe leden en Marco als nieuwe bestuurder hebben we de tijd genomen om kennis te maken en verwachtingen uit te spreken. We hebben stil gestaan bij de start van het schooljaar op de drie scholen, de start van een nieuwe directeur op de Johannes Calvijnschool en de eerste indrukken die Marco als nieuwe bestuurder heeft opgedaan. Er is door de GMR aandacht gevraagd voor de hoge energiekosten. Dit leeft onder de kinderen, treft gezinnen en kan ook werknemers van CNS raken. Het heeft de aandacht van het algemeen bestuur. Deze vergadering had naast bovenstaande punten een praktische insteek: de taakverdeling, jaarplanning en vergaderdata passeerden de revue.

Samenvattend verslag vergadering GMR 7 juni 2021

Er is gesproken over de verschillende scholen en het verloop rondom Corona en de geldende maatregelen. De groepen 8 van de Livingstoneschool en de Prinses Julianaschool gaan binnenkort op kamp.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden) wordt steeds meer concreet. Vanuit de opgestelde menukaart maken de verschillende scholen binnen CNS keuzes m.b.t. de invulling en besteding van het geld. Investeringen in goederen is lastig, aangezien we dan op langer termijn met afschrijving te maken hebben.

De voortgang van de bouwplannen van de Johannes Calvijnschool is aan de orde geweest. Eveneens is er gesproken over de uitbreiding in de Prinses Julianaschool. De school zal een deel van de ruimte op de tweede verdieping gaan betrekken.

Samenvattend verslag vergadering GMR 26 april 2021

In de GMR-vergadering van woensdag 26 april 2021 zijn het bestuursverslag 2020 en het accountantsverslag 2020 gepasseerd.

We hebben met elkaar gesproken over de opbrengsten van de drie CNS-scholen, naar aanleiding van de CITO M toetsen (betreffende de periode februari 2021).

We zijn geïnformeerd over de voortgang van de bouwplannen van de Johannes Calvijnschool.

Ook hebben we gesproken over het (NPO) Nationaal Programma Onderwijs dat zich richt op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na Corona. Hiervoor komt landelijk in totaal EUR 8,5 miljard beschikbaar.

Daarnaast is de Cafetariaregeling voor het personeel besproken. Met deze regeling worden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de fiscale mogelijkheden die de regeling te bieden heeft. Het voordeel voor de werknemer bestaat uit de loonheffing die niet berekend wordt over het brutobedrag dat ingezet wordt voor een netto vergoeding.

Home

Lid worden

Lid worden

Menu

Login

Contact