Skip to main content

Identiteit

De Vereniging CNS is een protestants-christelijke schoolvereniging. Het christelijk geloof op onze scholen is niet iets complementairs, maar vormt de basis voor ons denken en handelen. Kinderen zullen op vele manieren merken dat hun school een christelijke is.

De christelijke geloofsovertuiging krijgt gestalte binnen de opvoedings- en onderwijssituatie o.a. door het scheppen van een gemeenschap waarbinnen aandacht voor elkaar, zorg en geborgenheid centraal staan.  De wijze waarop dit gebeurt verschilt. Er is ruimte voor verscheidenheid; elke leerkracht zal met de geschonken gaven op een eigen unieke wijze vorm geven aan een leer- en leefgemeenschap.

Ook tussen de scholen onderling bestaan verschillen in de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit. Die vormgeving is mede afhankelijk van de doelgroep waaruit kinderen afkomstig zijn. De Johannes Calvijnschool heeft wat dit betreft een aparte status binnen de Vereniging. De leerlingen op deze school zijn voor het overgrote deel afkomstig uit gezinnen die de school zien als een natuurlijk verlengstuk van de christelijke opvoeding die zij zelf aan hun kinderen geven.

We voeren op alle scholen een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de schoolovereenkomst onderschrijven of respecteren zijn welkom. Van personeels- en bestuursleden wordt daarentegen verwacht dat zij een persoonlijke keuze hebben gemaakt voor het christelijk geloof en meelevend lid zijn van één van de protestants christelijke kerken.

Missie

Leerlingen krijgen op onze scholen les in een omgeving waar de christelijke identiteit bewust en betekenisvol aanwezig is. Leerkrachten en leidinggevenden laten zich in hun dagelijks handelen leiden door de Bijbel als het Woord van God. De Bijbel is onze gemeenschappelijke gids en vormt de Bron waaruit we putten.  

Wij bieden uitdagend en betekenisvol onderwijs. Binnen een veilige onderwijssetting willen we leerlingen optimaal begeleiden bij de start van hun leven en hen voorbereiden op hun toekomst. Zij ontwikkelen op onze scholen goede basisvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden, leren verantwoordelijkheid te dragen voor het welbevinden en de ontwikkeling van zichzelf en de ander en doen dit door samen te werken. 

Visie

De Vereniging CNS is zich bewust van haar maatschappelijke opdracht en geeft vanuit een protestants-christelijke grondslag uitdagend betekenisvol onderwijs aan kinderen in het primair onderwijs. Betrokken en gemotiveerde leidinggevenden en leerkrachten leveren op een resultaatgerichte wijze een belangrijke bijdrage aan de totaalontwikkeling van kinderen. Hoge opbrengsten op de basisvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheid en welbevinden, leren dragen van verantwoordelijkheid en samenwerken zijn daarbij leidende uitgangspunten. 

Personeel

Op de scholen werken gemotiveerde en deskundige personeelsleden in diverse functies. De meesten zijn natuurlijk leerkracht in A of B functie. Daarnaast zijn er ook directeuren, bouwcoördinatoren en intern begeleiders. Tenslotte is er onderwijs ondersteunend personeel : onderwijsassistenten en administratief medewerkers. De personeelsleden worden gestimuleerd zich te scholen en van elkaar te leren.

Op 1 augustus 2014 waren er 95 personeelsleden fulltime of parttime werkzaam bij de vereniging.