Bestuur

Bestuurs- en managementstructuur

Als gevolg van de wet "Goed onderwijs - goed bestuur" heeft er een belangrijke wijziging plaats gevonden in het bestuur.

De leden van de vereniging zijn daarover geïnformeerd en hebben ingestemd met de vorm waarvoor binnen de vereniging CNS is gekozen om uitdrukking te geven aan de scheiding tussen besturen/uitvoeren enerzijds en toezichthouden anderzijds (zie Code Goed Bestuur in het primair onderwijs). Kort door de bocht: het ging erom dat er geen situatie mocht blijven bestaan waarbij de "slager zijn eigen vlees keurt". Er is een scheiding aangebracht tussen het dagelijks bestuur dat uitvoerende taken heeft en een algemeen bestuur dat toezicht houdt. Het algemeen bestuur wordt gevormd door een 7-tal portefeuillehouders en het dagelijks bestuur wordt bij de vereniging CNS gevormd door de directeur-bestuurder. Deze verricht het uitvoerende werk en heeft tevens een adviserende, initiërende en stimulerende rol in de richting van de verschillende overlegpartners. Naast de bestuurlijke rol heeft de directeur-bestuurder een leidinggevende rol in de richting van de directies van de scholen. De directeur-bestuurder wordt een aantal dagdelen per week ondersteund door een financieel-administratief medewerkster.

Verantwoording aan de toezichthouders wordt afgelegd via managementrapportages, waarin aandacht is voor onderwijs(opbrengsten), personeelszaken, het onderhoud van de gebouwen en de financiën. In deze rapportages wordt een verband gelegd met hetgeen beschreven is in het strategisch beleid van de vereniging en de schoolplannen van de scholen.

De scholen worden geleid door een directeur die de eindverantwoording draagt. De directeur legt verantwoording af aan ouders, de directeur-bestuurder en MR en wordt bijgestaan door een middenkader met deelverantwoordelijkheden.                                   

 

 

Verenigingsbestuur

 

Dagelijks bestuur:

Jaap Broekman: Directeur-bestuurder

Mijn naam is Jaap Broekman. Ik ben getrouwd met Josette en samen hebben we twee kinderen: Bjorn en Marit. Kerkelijk ben ik betrokken bij de Westerkerk in Gouda (PKN).
Vanaf 1986 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik heb 12 jaar les gegeven in bovenbouwgroepen op verschillende scholen. Daarna ben ik 9 jaar directeur geweest van de Prinses Julianaschool in Gouda. In 2007 volgde de overstap naar het bestuurskantoor.

De Vereniging CNS heeft scholen die elk op hun eigen wijze invulling geven aan de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit.  Ik vind het mooi om daar vanuit de functie van directeur bestuurder een bijdrage aan te mogen leveren

 

Algemeen Bestuur:

Louis Rustenhoven:  Voorzitter

Mijn naam is Louis Rustenhoven, getrouwd met Laura Talsma, vader van 5 zonen en 1 dochter. Door mijn kinderen bekend en vertrouwd met zowel de Calvijnschool als de Prinses Julianaschool. Kerkelijk zijn we actief in de PKN St. Jans Gemeente, waar ik 6 jaar als jeugdouderling actief ben geweest. Mijn doordeweekse dagen worden voor een groot gedeelte gevuld met mijn werk bij KPN waar ik verantwoordelijk ben voor Marketing & Sales in de Zakelijke Markt. Mijn vrije tijd breng ik graag door bij de Jodan Boys, in de keuken om uitgebreid te koken, of met een goed boek. 

De sociale, economische en technologische veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij gaan erg snel en kunnen zeer ingrijpend zijn. Ik vind het dan ook van groot belang dat we in het onderwijs onze kinderen vanuit de christelijke identiteit hier zo goed mogelijk op voorbereiden en wil daar graag mijn persoonlijke bijdrage aan leveren.

 

Eveline de Rooij: Secretaris

Mijn naam is Eveline de Rooij. Vanaf december 2015 mag ik als secretaris een bijdrage leveren binnen CNS. Ik ben getrouwd met Willem Jan en moeder van Louise en Julia. Onze dochters gaan met plezier naar de Livingstoneschool, waar ik ook zelf betrokken ben, o.a. binnen de OuderCompany. Kerkelijk zijn we betrokken bij “de Veste” (PKN), waar ik een actieve rol heb in het kinderwerk, maar ook bij initiatieven als het KerstWandelTheater. In het dagelijks leven ben ik beleidsmedewerker op het gebied van opleidingen bij de Veiligheidsregio Utrecht. Het monitoren van de kwaliteit van opleidingen voor hulpdiensten is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik vind het mooi om vanuit mijn ervaring en de behoefte om mij sterk te maken voor de identiteit van christelijk onderwijs een bijdrage te leveren aan CNS.

 

Johanneke van Dam: portefeuille Financiën

Ik ben getrouwd met Leander en moeder van twee dochters en een zoon. Annelène en Cécile gaan beiden met veel plezier naar de Johannes Calvijnschool. Kerkelijk zijn we aangesloten bij de Gereformeerde Gemeente in Gouda.

Verder ben ik parttime werkzaam als assistent-accountant bij een accountantskantoor.

Ik ben blij dat onze drie CNS scholen, elk op hun eigen manier, invulling geven aan het geven van protestants christelijk onderwijs. Ik hoop dat de leerlingen de meerwaarde daarvan in hun verdere leven zullen ervaren.                
 

 

Henk Beekman: portefeuille Onderwijs

Als geboren en getogen Gouwenaar en als ex-leerling van de Johannes Calvijnschool voel ik mij betrokken bij de activiteiten van CNS. Het liefst zou ik mij inzetten voor de openbare school met de Bijbel maar omdat dat ideaal ver weg lijkt ben ik heel blij met “onze scholen”.

Mijn naam is Henk Beekman en ik ben getrouwd met Annemieke Slingerland. We hebben vier kinderen gekregen (Elwin, Nienke, Hannah en Rhodé), wat we als een grote zegen ervaren. Kerkelijk voelen wij ons prima thuis binnen de Gereformeerde Gemeente van Gouda maar hebben we ook goede contacten met mensen in andere kerkgenootschappen. Vooral zoeken naar wat samenbindt vanuit Gods Woord is ons devies. Onderwijs zit zo ongeveer in mijn genen en wellicht mede daardoor heb ik na tien jaar bedrijfsleven de overstap gemaakt naar het onderwijs. Met veel plezier probeer ik op het Hoornbeeck College, inmiddels in Gouda, mijn steentje bij te dragen om de “binnenkomende pubers” als “goede- en volwassen burgers” voor te bereiden op de maatschappij. Mede hierdoor is het ook inspirerend om, als portefeuillehouder onderwijs, juist aan het begin van de schoolloopbaan vanuit het bestuur mee te denken en toezicht te houden.

Dat al het werk op de scholen bovenal mag bijdragen aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God  is mijn wens. 

 

 Gert Houtman: portefeuille Materieel

Mijn naam is Gert Houtman en ben getrouwd met Mieke. Wij zijn de gelukkig ouders van 4 kinderen; Jan-Willem, Gijsbert, Jonie en Silas, welke allemaal op de Calvijnschool zitten of hebben gezeten. Kerkelijk zijn wij betrokken bij de PKN, St. Jans gemeente. In het dagelijks leven werk ik in de bouwnijverheid als eigenaar van aannemingsbedrijf Houtman BV uit Gouda.

Het leuke van de portefeuille materieel binnen het schoolbestuur is dat je de ervaringen in de bouw goed kunt gebruiken om zo het DB te ondersteunen in beslissingen als het gaat om investeringen in gebouwen of het onderhoud hiervan en zo gezamenlijk beleid te maken over de meer jaren onderonderhoud planning/begroting.

Wij mogen blij zijn met het christelijk onderwijs dat gegeven mag worden op onze scholen en dat we deze mogelijkheid hier in Nederland mogen krijgen. Mede daarom is het belangrijk om als ouders betrokken te zijn bij de scholen.            

 

Peter Scheurwater: portefeuille Personeel

Als vader van 3 schoolgaande kinderen zie en ervaar ik heel veel passie bij zowel docenten als directie. Ik vind het belangrijk dat het personeel zich herkend en erkend voelt en zich ervan bewust is dat zij een verantwoordelijk en mooi beroep heeft.  Het is belangrijk dat er een goede en veilige sfeer heerst binnen de personeelsteams en het personeel zich zodanig kan en mag ontwikkelen dat er goed en aantrekkelijk onderwijs voor alle leerlingen aangeboden wordt. In mijn rol als portefeuillehouder Personeel draag ik hier graag aan bij. Mijn oudste 2 kinderen, Thomas en Lotte, hebben inmiddels de Pr. Julianaschool verlaten en kijken terug op een goede tijd. Mijn jongste dochter, Livia, is net met school gestart.            Ik ben getrouwd met Mirjam en kerkelijk meelevend met de PKN-gemeente De Oostpoort,  maar bezoek ook andere wijkgemeentes van de PKN in Gouda. Naast mijn werk als teamleider op het ID College vind ik het heerlijk om samen met het gezin leuke dingen te ondernemen, maar ook om te squashen, te wielrennen en van muziek en lekker (uit) eten te genieten!

 

Eleonore Karman-Moerman: portefeuille Juridische Zaken

Mijn naam is Eleonore Karman en ben getrouwd met Christiaan. Samen zijn wij dankbare ouders van 4 kinderen (Tamar, Benjamin, Tirza en Boaz). Sinds 2004 zijn we betrokken bij de Livingstoneschool, waar ik jaren Voorzitter van de Medezeggenschapsraad ben geweest. Kerkelijk zijn we actief lid van de PKN-wijkgemeente "De Veste" en waar ik Voorzitter van de Kerkenraad sinds 2010 ben. In het dagelijks leven werk ik fulltime als Raadsgriffier bij de gemeente Gouda. We zijn in onze stad Gouda gezegend met 3 scholen die onder de CNS-paraplu ieder op hun eigen waardevolle manier invulling geven aan het Protestants Christelijk basisonderwijs. Ik heb gestudeerd aan de VU in Amsterdam en 2 studies afgerond: Nederlandse Taal en Rechten. Vanuit die achtergrond draag ik graag sinds 2014 mijn steentje bij aan het CNS-bestuur, met als portefeuille Juridische Zaken.

 

André Walhout: portefeuille Materieel

Stelt zich binnenkort aan u  voor

Nieuwe Gouwe Westzijde 1 | 2802 AN Gouda | Postbus 2090 | 2800 BE Gouda | tel. (0182) 68 67 15 | fax (0182) 68 67 04 | www.cnsgouda.nl | Inloggen |

© 2017- realisatie door Emjee ICT diensten